Submit your paper to: info@1995unidroitcap.org or g.giardini@1995unidroitcap.org